Broszura Informacyjna

dn. 21.01.2019 * Czas czytania: 15min.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS] 

Print Friendly, PDF & Email
 

Pobierz oryginalne dokumenty

Nowe możliwości dla portfeli naszych Klientów

Świat inwestycyjny jest różnorodny, gospodarki i rynki są ze sobą powiązane, a rozwiązania w zakresie zarządzania inwestycjami stały się bardziej różnorodne i innowacyjne. Uważamy, że inwestycje powinny być stale monitorowane, ponieważ szybkie reagowanie na zmiany rynkowe i krótkoterminowe wahania rynku tworzy nowe możliwości dla portfeli naszych Klientów.

Nasza oferta zarządzania inwestycjami umieszcza Klientów w centrum naszych usług, tworząc przejrzyste i otwarte kanały komunikacji. Uczciwość i jakość obsługi klienta tworzą naszą reputację.

W imieniu RCieSolution dziękuję za zainteresowanie ofertą naszej firmy i naszymi możliwościami.

 

Rafał Ciepielski

Dyrektor Zarządzający

RCiESolution

 

 

→ Zdobycie celów inwestycyjnych wymaga starannego planowania i jasnego zrozumienia Twojego stosunku do ryzyka. W związku z tym Twoje portfolio potrzebuje doświadczonego, zdyscyplinowanego zespołu inwestycyjnego, który szuka najlepszych potencjalnych okazji inwestycyjnych z całego świata ←

 

 

                                                                                                       Orientacja Inwestycyjna

Nasza orientacja inwestycyjna opiera się na czterech zasadach:

  • Skupienie się na ostrożnym zarządzaniu inwestycjami
  • Zróżnicowane podejście
  • Aktywne zarządzanie inwestycjami
  • Dyscyplina instytucjonalna

Skupienie się na ostrożnym zarządzaniu inwestycjami Inwestujemy według aktualnych warunków rynkowych w kontekście długoterminowych ram strategicznych. Alokacja aktywów i decyzja o wyborze bezpieczeństwa lokowanych środków koncentrują się na optymalnym połączeniu dochodów i wzrostu oraz osiągnięciu stóp zwrotu w ramach uzgodnionego poziomu ryzyka.

                                                           Zróżnicowane podejście

Stosujemy zasadę, że najlepszym sposobem na urzeczywistnienie korzyści i redukcję ryzyka jest dywersyfikacja – inwestowanie w różne klasy aktywów, globalne regiony i rodzaje inwestycji. Inwestujemy głównie w płynne aktywa, pozwalające reagować na zmieniające się rynki, generujące zyski uwzględniające potrzeby Klientów. Dla określenia optymalnej kombinacji składników portfela aktywów, stale analizujemy oczekiwane długoterminowe zwroty z inwestycji i korespondujące z nimi ryzyka.

 

                                                    Aktywne zarządzanie inwestycjami

Proces ten skupia się na określeniu szerokiego spektrum klas aktywów funkcjonujących w różnych warunkach rynkowych oraz na optymalnych wyborach inwestycji. Celem taktycznej alokacji zasobów zasadniczo nie jest zmiana długoterminowego profilu ryzyka portfela, ale zwiększenie zysków i zmniejszenie strat poprzez dostosowywanie ram strategicznych.

Nasze decyzje dotyczące alokacji aktywów są prowadzone z uwzględnieniem w sposób systematyczny przeglądu najważniejszych czynników wpływających na zwrot – wzrost, wartość, płynność, waluta i zarządzanie – które definiujemy jako kontekst inwestycyjny.

 

                                                           Dyscyplina instytucjonalna

 

Proces inwestycyjny, stanowiący ramy podejmowania decyzji, konstruowany jest tak, aby spełnić cele związane z ryzykiem i zwrotem poszczególnych mandatów indywidualnych. Kontrola ryzyka wewnętrznego pomaga zapewnić, że podejście inwestycyjne jest zgodne z celami. 

Nasza zdolność do szacowania i monitorowania ryzyka w połączeniu z wydajnością i precyzją, dają nam niezbędne informacje do tego, aby dokładnie monitorować stosowność wybranych rozwiązań.

                                               Jak strukturyzujemy proces inwestycyjny

 

Proces inwestycyjny, dążący do osiągnięcia optymalnych efektów inwestycyjnych, składa się z czterech głównych elementów:

Inwestor

Rozpoczynamy od jasnego zrozumienia indywidualnych potrzeb Inwestora, w celu określenia profilu ryzyka dla konkretnej strategii inwestycyjnej.

Proces
Ustrukturyzowane procedury, generujące wartości do portfeli poprzez odpowiednią alokację środków z jednoczesnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Poszanowanie wiedzy oraz wzajemny szacunek procentują.

Portfel
Opierając się na poglądach generowanych w trakcie procesu alokacji środków i selekcji inwestycji, konstruujemy portfele które uwzględniają specyficzne potrzeby Inwestorów i profile ryzyka.

Nadzór nad ryzykiem i wydajnością oraz przegląd inwestycji
System oceny ryzyka i wydajności (Close Risk Monitoring System) oraz wysoce zdyscyplinowany proces wewnętrznego przeglądu inwestycji ułatwiają monitorowanie profili ryzyka i analizy kluczowych atrybutów portfeli oraz źródeł ich wydajności. Dostarczamy szczegółowe raporty dla zapewnienia przejrzystości wycen i zrozumienia logiki inwestycji.

                                                                  Reguły inwestowania

 

Dyscyplina inwestycyjna pomaga osiągać odpowiednie zyski dostosowane do określonych profili ryzyka. Inwestując środki naszych Klientów, mamy na uwadze następujące kryteria:

• Jesteśmy konserwatywni, działamy długoterminowo
• Wiemy jak ważne jest spełnienie oczekiwań Inwestorów i zdajemy sobie sprawę z tego, że często jest to kapitał gromadzony przez pokolenia
• Aktywnie stosujemy dywersyfikację
• Nasze strategie inwestycyjne są efektem zdyscyplinowanej i rygorystycznej metody inwestycyjnej.

 

                                                                                        Zarządzanie ryzykiem

 

Jest zrozumiałe, że obawa przed trwałą stratą finansową, jest czynnikiem ważnym dla wszystkich naszych Klientów w trakcie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Nasze podejście i orientacja inwestycyjna dążą do znalezienia najbardziej odpowiedniej kombinacji akcji, instrumentów stałego dochodu i innych inwestycji, aby zapewnić potencjalnie najlepsze długoterminowe stopy zwrotu na tolerowanym poziomie ryzyka. Z wszystkimi inwestycjami wiąże się element ryzyka: wyższe ryzyko może prowadzić zarówno do wyższych zwrotów lub strat, podczas gdy inwestycje bardziej stabilne, o niższym ryzyku, z reguły ograniczają potencjał zwiększenia zwrotu z inwestycji. Zarządzanie ryzykiem jest kluczowym zagadnieniem przy osiąganiu celów inwestycyjnych w obliczu akceptowalnego poziomu niepewności.

 

Układając portfel inwestycyjny, działamy w sposób który:

• ukazuje wiedzę w obszarze potencjalnego ryzyka związanego z różnymi podejściami inwestycyjnymi

• nie przekraczamy poziomu ryzyka, na które jesteście Państwo gotowi 

W trakcie realizacji projektów inwestycyjnych, wartość inwestycji może trwale lub cyklicznie wzrastać i obniżać się.

 

Współpracując z doradcą finansowym

Nasze usługi zapewniają:

• Zakres zarządzanych portfeli dostosowany jest do konkretnego celu inwestycyjnego i stosunku do ryzyka
• Zrozumienie Państwa celów i tolerancji na ryzyko w każdym uzgodnionym interwale czasowym (tydzień, miesiąc)
• Profesjonalne zarządzanie inwestycjami

Nasze portfele uwzględniają nasze poglądy i różne warunki rynkowe.

 

Uważamy, że nasza usługa zarządzania inwestycjami nie ma sobie równych – naszym celem jest zapewnienie aktywnej pracy w Twoim imieniu, a nasza współpraca opiera się na doskonałej obsłudze i sprawdzonej wiedzy.

 Pozdrawiamy

Zespół RCiESolution

Rafał Ciepielski

Rafał Ciepielski

CEO RCieSolution

Odwiedź profile społecznościowe:

Poglądy wyrażone w niniejszym dokumencie nie stanowią badań, nie są poradą inwestycyjną lub handlową i nie muszą odzwierciedlać opinii wszystkich zespołów zarządzających. Są zmienne w czasie.