Aktualizacja bilansu Rezerwy Federalnej z 12 listopada 2021 r.

dn. 16.11.2021 * Czas czytania: 10min.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS] 

Print Friendly, PDF & Email
 

Aktualizacja bilansu Rezerwy Federalnej z 12 listopada 2021 r.

 

  Całkowite aktywa w tygodniowym bilansie FED do środy 12 listopada są na poziomie 8,65 biliona dolarów, po wzroście o około 4,3 biliona dolarów od 11 marca 2020 r.:

  https://www.federalreserve.gov/releases/h41/20211112/

  Pomimo galopującej inflacji FED zwiększa w swoich zasobach skarbowe papiery wartościowe i papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką. Oświadczył, że ograniczy te zakupy etapowo, prawdopodobnie począwszy od listopada i przestanie zwiększać swoje zasoby do połowy -2022. Transakcje repo i swapy płynności, a także posiadane przez FED obligacje korporacyjne, obligacyjne ETF-y i papiery komercyjne, które sprzedała w ostatnich miesiącach na jednym z najgorętszych rynków obligacji w historii, już w dużej mierze zniknęły. QE ma na celu obniżenie rentowności długoterminowych obligacji skarbowych, oprocentowanie kredytów hipotecznych i innych długoterminowych stóp procentowych, a także wzrost cen aktywów. Z wyjątkiem papierów wartościowych o najwyższym ryzyku ratingu śmieciowego, prawie wszystkie oprocentowanie obligacji korporacyjnych i kredytów są poniżej stopy inflacji, która w tym roku dramatycznie przyspieszyła.

  Umowy odkupu (repo) z saldem zerowym

  FED nadal wystawia transakcje repo, ale kursy wzrosły do ​​tego stopnia, że ​​dostępne są lepsze okazje i nikt nie przyjął ofert FED od lipca zeszłego roku, kiedy saldo spadło do zera. Dzięki tym repo, FED dystrybuuje gotówkę w zamian za papiery wartościowe, zapewniając szybki mechanizm zastrzyku dużej ilości płynności na rynki. Transakcje repo to odwrotność popularnego obecnie nocnego odwrotnego repo (RRP), zobowiązania bilansowego, poprzez które FED wysysa gotówkę z rynku, które wynosi obecnie 1,68 biliona dolarów. Pod presją nadpłynności wywołanej przez luzowanie ilościowe FED stosuje RRP, aby utrzymać stopy krótkoterminowe powyżej 0%.

  Swapy płynności banku centralnego

  FED przekazywał dolary 14 innym bankom centralnym w zamian za ich waluty poprzez „swapy płynności banku centralnego”, aby dostarczać tanie dolary innym krajom na ich potrzeby w zakresie finansowania w dolarach. FED robił to podczas kryzysu finansowego 2008-2010, kryzysu zadłużenia euro w latach 2011-2013 i pandemii. Prawie wszystkie swapy doczekały się zapadalności i zostały wycofane, przy czym FED otrzymał dolary, a inne banki centralne otrzymały lokalną walutę. Tylko niewielka liczba swapów o wartości 328 mln USD pozostaje otwarta.

  Skarbowe papiery wartościowe osiągnęły łączną wartość 5,5 biliona dolarów.

  Zasoby skarbowych papierów wartościowych FED wzrosły od początku marca 2020 r. o 3,0 bln USD, do 5,54 bln USD. Uwzględniono TIPS o łącznej wartości 436 miliardów USD (papiery wartościowe zabezpieczone przed inflacją, wartość nominalna i ochrona przed inflacją). Kontrolując rynek TIPS, a tym samym wpływając na ceny i rentowność TIPS, FED spowodował, że rynkowe wskaźniki inflacji, takie jak 10-letnia stopa inflacji progowej, odzwierciedlają jedynie zakupy FED i przewidywane przyszłe zakupy, a nie wszelkie oczekiwania inflacyjne.

  Wartość MBS wzrosła zygzakiem do poziomu 2,53 biliona dolarów.

  Portfel papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką FED wzrósł o 1,16 biliona dolarów od marca 2020 r. do 2,54 biliona dolarów. Płatności typu pass-through są otrzymywane przez posiadaczy MBS, gdy bazowe hipoteki są spłacane (gdy dom jest sprzedawany lub kredyt hipoteczny jest refinansowany) lub są spłacane w regularnych spłatach kapitału hipotecznego. FED kupuje znaczne ilości MBS na rynku „To Be Announced” (TBA) – około 120 miliardów dolarów miesięcznie – w celu zastąpienia spłat kapitału przekazywanego, a następnie co miesiąc dodaje około 40 miliardów dolarów do swojego salda. Te płatności tranzytowe są niestabilne i opierają się w dużej mierze na refinansowaniu i spłacie kredytu hipotecznego ze sprzedaży nieruchomości. Transakcje TBA wymagają miesięcy na rozliczenie i nie odpowiadają terminom spłaty kapitału tranzytowego.

  SPV na coraz niższym poziomie. Pożyczki PPP zostały wypowiedziane.

  Spółki specjalnego przeznaczenia (SPV) to podmioty prawne (LLC) utworzone przez FED w czasie kryzysu w celu zakupu aktywów, których zakup nie był dozwolony w inny sposób. Departament Skarbu dostarczył kapitał własny i poniósł początkową stratę na tych aktywach. FED udziela pożyczek spółkom celowym i rejestruje te pożyczki, a także inwestycje kapitałowe Departamentu Skarbu na rachunkach celowych.

  Pięć spółek celowych wygasło 31 grudnia 2020 r., w tym spółka CCF SPV, za pośrednictwem której FED kupował obligacje korporacyjne i obligacyjne ETF-y. FED sprzedał wszystkie swoje obligacje korporacyjne i obligacyjne ETF-y w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

  Całkowite kwoty SPV spadły do ​​poziomu 79 miliardów dolarów z najwyższego poziomu 208 miliardów dolarów w lipcu 2020 roku. Pożyczki PPP zakupione przez FED od banków stanowią 50 miliardów dolarów w łącznej kwocie 79 miliardów dolarów. Pozostałe środki pochodzą z Main Street Lending Program (13 mld USD), Municipal Liquidity Facility (9,8 mld USD) oraz TALF (4,49 mld USD).

  Więcej o tych programach piszemy tutaj:

  https://rciesolution.pl/fed-programy-pomocowe-dla-gospodarki-amerykanskiej/

  Zgodnie ze statutem Kongresu USA, Rezerwa Federalna FED ma trzy mandaty. Powinna skutecznie wspierać pełne zatrudnienie, stabilne ceny i zarządzać długoterminową stopą procentową. FED osiągnął swój pierwszy cel: zatrudnienie zostało zasadniczo zmaksymalizowane. Skorygowana stopa bezrobocia jest znacznie poniżej 20-letniej średniej, zgodnie z dwoma alternatywnymi pomiarami zatrudnienia, które uwzględniają możliwości zatrudnienia i osoby dobrowolnie odchodzące z pracy. Tradycyjne wskaźniki zatrudnienia w większości poprawiły się po pandemii. Alternatywne wskaźniki wskazują, że rynek pracy jest w lepszej kondycji niż przez ponad dwie dekady.
  Jeśli chodzi o pozostałe dwa cele misji FED – są wciąż dalekie od realizacji.

  Inflacja, mierzona CPI i preferowanym przez FED miernikiem PCE, jest dwa do trzech razy wyższa niż w poprzednich dwudziestu pięciu latach. Prognozy inflacji implikowanej przez rynek na następne pięć lat wzrosły do ​​2,90 procent, ponad dwukrotnie więcej niż w poprzednich 10 latach. Oczekiwania inflacyjne konsumentów, oceniane przez University of Michigan, zbliżają się do 5%, czyli dwukrotnie więcej niż w ciągu ostatnich 10 lat. Stopy procentowe (rentowności) prawie wszystkich instrumentów są znacznie poniżej średniej. Stopa funduszy federalnych pozostaje bliska zeru i nie planuje się jej w najbliższym czasie podniesienia. Rentowności instrumentów dłużnych przedsiębiorstw i oprocentowanie kredytów hipotecznych również zbliżają się do najniższych poziomów w historii.

  Były prezes Rezerwy Federalnej Ben Bernanke twierdzi, że ​​każde dodatkowe 6-10 miliardów dolarów nadwyżki rezerw utrzymywanych przez banki (w wyniku QE) jest w przybliżeniu porównywalne do obniżenia stóp procentowych o jeden punkt bazowy. „Dostosowanie Bernanke” do stopy funduszy federalnych powoduje 5% spadek efektywnego poziomu funduszy federalnych w stosunku do obecnego poziomu. Stosunek długu federalnego do PKB wynosi obecnie 125 procent, w porównaniu z 105 procent przed pandemią i ponad dwukrotnie więcej niż przed kryzysem finansowym. Aby utrzymać tak niezrównoważone tempo, Skarb USA potrzebuje niskich stóp procentowych i nabywców długu. FED spełnia oba żądania, utrzymując zerowe stopy procentowe i kupując co miesiąc obligacje skarbowe o wartości około 80 miliardów dolarów.

  Rafał Ciepielski

  Rafał Ciepielski

  CEO RCieSolution

  Odwiedź profile społecznościowe:

  Poglądy wyrażone w niniejszym dokumencie nie stanowią badań, nie są poradą inwestycyjną lub handlową i nie muszą odzwierciedlać opinii wszystkich zespołów zarządzających. Są zmienne w czasie.