FED – programy pomocowe dla gospodarki amerykańskiej

dn. 10.04.2020 * Czas czytania: 10min.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS] 

Print Friendly, PDF & Email
 

FED – programy pomocowe dla gospodarki amerykańskiej

Zarząd Rezerwy Federalnej FED ogłosił w dniu 9 kwietnia 2020 rano czasu lokalnego szczegóły 2,3 biliona USD pożyczek i programów pomocowych dla gospodarki, na które będą składać się:

  1. Program pożyczkowy przeznaczony dla tzw. ulicy (Main Street Lending Program),
  2. Program pożyczkowy ochrony wypłat (Paycheck Protection Program Lending Facility),
  3. Nowy miejski program płynnościowy (New Municipal Liquidity Facility),
  4. Rozbudowa istniejących pierwotnych i wtórnych instrumentów skupu obligacji korporacyjnych (TALF, PMCCF, SMCCF).
    Pożyczki i instrumenty FED oparte są na kapitale udostępnionym przez Treasury (Rząd) na podstawie ustawy CARES. Z łącznej kwoty 454 miliardów dolarów, które Kongres przeznaczył na zabezpieczenia dla FED, w pierwszym etapie wykorzystanych zostanie 195 miliardów dolarów, pozostałe środki pozostaną dostępne na inne cele lub w razie potrzeby rozszerzenia działających programów.

W pierwszym etapie środki pieniężne dostarczane są dla FED, aby ten mógł dostarczyć odpowiednią dla potrzeb programowych „dźwignię” umożliwiającą uruchomienie pożyczek stanowiących równowartość do dziesięciokrotności środków zdeponowanych przez Rząd (taki poziom dźwigni przewiduje, że straty kapitałowe z tytułu udzielonych pożyczek nie będą większe niż 10%).

Źródło: RCieSolution Research

454 mld USD deponowane przez Treasury, przy założeniu wskaźnika strat na poziomie nie wyższym niż 12%, Zarząd Rezerwy Federalnej (FRB) dostarcza płynność na poziomie około 8 x 454 mld USD, czyli około 3,6 biliona USD, które z kolei dostarczane są do przedsiębiorstw o ratingu inwestycyjnym w postaci pożyczek. Ogólna wartość instrumentu pożyczkowego FED będzie determinowana ilością USD dostarczonych przez FED na każdego dolara zdeponowanego przez Rząd (equity) i ratingiem inwestycyjnym podmiotów-pożyczkobiorców (credit box).

W niespełna dwie godziny po ogłoszeniu planów programowych, Jerome Powell w trakcie webinaru Brookings powiedział, że w razie potrzeby FED będzie reagował w postaci zwiększania dostępnych pul kapitału oraz zwiększenia terytorium swoich działań. Programy pożyczkowe określił mianem głównego obszaru działań bieżących FED z jednoczesnym utrzymaniem dotychczasowej linii polityki pieniężnej.

Szczegóły uruchamianych programów

  1. Program pożyczkowy przeznaczony dla tzw. ulicy (Main Street Lending Program) – 75 mld USD kapitału equity, do 600 mld USD możliwości pożyczkowych

Dla małych i średnich przedsiębiorstw, program będzie składał się z dwóch programów współużytkowanych przez jedną spółkę celową (SPV):
Nowy instrument pożyczkowy (MSNLF-Main Street New Loan Facility) będzie udzielał czteroletnich pożyczek przedsiębiorstwom zatrudniającym do 10 tys. pracowników lub do 2,5 mld USD w rocznych przychodach w 2019. Pożyczki będą ograniczone do mniejszej kwoty: 25 mln USD lub 4x EBITDA w 2019 r., wyceniane na SOFR + 250-400 pb, z dodatkową opłatą początkową 100 pb z odroczeniem płatności na jeden rok. Zgodnie z oczekiwaniami, pożyczki zostaną udzielone za pośrednictwem banków komercyjnych, które będą ponosić część ryzyka związanego z tymi pożyczkami, zachowując 5% udział w pożyczce.

Rozszerzony instrument pożyczkowy (MSELF-Main Street Expanded Loan Facility) będzie udzielał pożyczek na takich samych warunkach jak nowy instrument pożyczkowy (MSNLF), ale będzie udzielał pożyczek w większych kwotach. W szczególności pożyczki są ograniczone do mniejszej kwoty: 150 mln USD, 30% niewykorzystanych linii kredytowych kredytobiorcy lub 6-krotności EBITDA.

W obu instrumentach banki i kredytobiorcy muszą zaświadczyć, że wpływy z pożyczki nie są wykorzystywane do spłaty lub refinansowania istniejącego zadłużenia, z wyjątkiem obowiązkowych spłat kapitału. Co ważne, ograniczenia określone w ustawie CARES dotyczące rekompensat dla kierownictwa, wykupu i dywidend dotyczą kredytobiorców korzystających z tych instrumentów.

  1. Program pożyczkowy ochrony wypłat (Paycheck Protection Program Lending Facility) – Kapitał equity o wartości 0 mld USD, nieograniczone możliwości pożyczkowe

Program ma zapewnić finansowanie terminowe bankom biorącym udział w programie ochrony wypłat PPP. FED będzie udzielał pożyczek bez regresu w stosunku do pożyczek PPP jako zabezpieczenie w wysokości 35 pb. Pożyczka będzie udzielana na okres równy okresowi pożyczki PPP, ale termin zapadalności zostanie przesunięty do przodu, jeśli bank odsprzeda pożyczkę PPP z powrotem Administracji Małych Przedsiębiorstw (SBA). Chociaż pożyczki są w 100% gwarantowane przez Small Business Administration (SBA), instrument ten powinien stopniowo pomagać bankom w finansowaniu tych pożyczek. Zwracamy również uwagę, że organy regulacyjne złagodziły regulacyjne wymogi kapitałowe dla tych pożyczek, przypisując im wagę zerowego ryzyka (ustawa CARES tego wymaga) i zwalniając je z obliczeń wskaźnika dźwigni.

  1. Nowy miejski program płynnościowy (New Municipal Liquidity Facility) – 35 mld USD kapitału equity, do 500 mld USD możliwości pożyczkowych

Instytucja pożyczkowa skupi krótkoterminowe obligacje (termin wykupu do 24 miesięcy) bezpośrednio od emitentów, po cenie opartej na ocenie wiarygodności kredytowej emitenta w momencie zakupu. FED ograniczy łączne zakupy od jednego emitenta do 20% przychodów własnych emitenta (stan na rok budżetowy 2017). W całym kraju liczba ta wyniosła 2,4 tryliona USD w roku budżetowym 2017, co sugeruje, że przewidziane 500 mld USD będzie wystarczające, aby pomieścić wszystkie potencjalne pożyczki, jeśli limit 20% pozostanie niezmieniony. Ponieważ prawie wszystkie stany i wiele samorządów lokalnych boryka się ze zrównoważonymi wymogami budżetowymi dotyczącymi swoich ogólnych budżetów operacyjnych, głównym celem tego instrumentu może być prawdopodobnie pomoc poszczególnym stanom w pokryciu krótkoterminowych spadków dochodów z powodu spadku działalności gospodarczej, a także odroczonego w czasie opodatkowania. Program nie niweluje luk budżetowych w rządzie stanowym, co wymaga pomocy fiskalnej Kongresu w wysokości 100-200 mld USD.

  1. Rozbudowa istniejących pierwotnych i wtórnych instrumentów skupu obligacji korporacyjnych (TALF, PMCCF, SMCCF) – 75 mld USD kapitału equity, 750 mld USD możliwości pożyczkowych

FED zwiększył możliwości pożyczkowe i poluzował warunki kredytu korporacyjnego na rynku pierwotnym (PMCCF) i kredytu korporacyjnego na rynku wtórnym (SMCCF). Departament Skarbu przydzielił dodatkowy kapitał, który zwiększy dostępny kapitał PMCCF do 50 mld USD, a kapitał SMCCF do 25 mld USD, co z kolei umożliwi akcję kredytową na poziomie 10 do 1 na zakup obligacji lub udzielanie pożyczek podmiotom o ratingu inwestycyjnym i od 7 do 1 do 3 do 1 na inne aktywa (poniżej ratingu inwestycyjnego).

PMCCF (Primary Market Corporate Credit Facility) będzie teraz mógł kupować obligacje korporacyjne o terminie zapadalności do 4 lat, zarówno jako jedyny inwestor w emisji obligacji jak i w ramach procesu syndykacji, podobnie jak EBC. FED złagodził warunki kwalifikacji emitentów uwzględniając tych z ratingiem co najmniej BBB- / Baa3 (rating inwestycyjny) na dzień 22 marca (25 marca spółka Ford została pozbawiona ratingu inwestycyjnego), uwzględniając w programie emitentów z obniżonym ratingiem poniżej inwestycyjnego (do poziomu BB-/Ba3 lub wyższego) w momencie skupu przez FED (fallen angels). Emitenci muszą być firmami amerykańskimi, nie mogą być bankami i nie mogą być odbiorcami innego szczególnego wsparcia na mocy ustawy CARES.

SMCCF (Secondary Market Corporate Credit Facility) skupi zarówno indywidualne obligacje korporacyjne o pozostałym terminie zapadalności do 5 lat, jak i ETF-y obligacji korporacyjnych. Kryteria kwalifikacji emitenta są takie same jak kryteria dla PMCCF. Większość objętych programem ETF ma ekspozycję na obligacje o ratingu inwestycyjnym, ale niektóre z nich również mają ekspozycję na obligacje o wysokim dochodzie. Są to odpowiednio 10 ETF z ekspozycją na rating inwestycyjny (LQD, VCIT, VCSH, IGSB, MINT, JPST, IGIB, FLOT, SPSB, SPIB) – AUM łącznie około 152 mld USD i 10 ETF z ekspozycją na obligacje HY (HYG, JNK, USHY, SHYG, HYLB, SJNK, ANGL, HYLS, HYS, BSJL) – AUM łącznie około 43 mld USD. Limit programowy skupu obligacji i ETF to odpowiednio: 10% zadłużenia emitenta i 20% aktywów ETF, dodano również nowy kompleksowy limit emitenta: 1,5% łącznej potencjalnej wielkości instrumentów rynku pierwotnego i wtórnego, co odpowiada kwocie 11,25 mld USD.

Term Asset-Backed Securities Loan Facility (10 mld USD kapitału, 100 mld USD zdolności pożyczkowych).

Struktura programu TALF jest bardzo podobna do tego, co Fed ogłosił 23 marca, ale kwalifikowalne zabezpieczenie rozszerzyło się o AAA CLO i CMBS AAA.

Realizując poszczególne opcje programowe, FED z roli pożyczkodawcy ostatniej instancji dla banków w sposób efektywny ewoluuje w stronę banku komercyjnego ostatniej instancji dla ekonomii amerykańskiej. FED wyjaśnił, że działając w porozumieniu z Rządem jeżeli uzna, że firmy znacznie różnią się pod względem potrzeb finansowych, a wraz z realizacją programu w wyniku zebranych informacji od pożyczkodawców, pożyczkobiorców i innych zainteresowanych stron, w razie potrzeby będzie interweniował w celu wspierania gospodarki tak skutecznie i wydajnie, jak to możliwe, chroniąc jednocześnie środki podatników.

Rafał Ciepielski

Rafał Ciepielski

CEO RCieSolution

Odwiedź profile społecznościowe:

Poglądy wyrażone w niniejszym dokumencie nie stanowią badań, nie są poradą inwestycyjną lub handlową i nie muszą odzwierciedlać opinii wszystkich zespołów zarządzających. Są zmienne w czasie.