Raport rynkowy Wrzesień 2019

dn. 07.09.2020 * Czas czytania: 10min.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS] 

Print Friendly, PDF & Email
 

Raport Rynkowy: Wrzesień 2019

 

Akcje na rynkach światowych wzrosły w trzecim kwartale, ale nastroje inwestorów pozostały zmienne w związku ze zmiennymi sygnałami dotyczącymi wzrostu makroekonomicznego i polityki pieniężnej. Niepewność polityczna i niejasne perspektywy wskazują na większą zmienność, co powinno zmusić inwestorów do większego skoncentrowania się na fundamentach.

Wzrost cen akcji na rynkach rozwiniętych był największy w Japonii, chińskie akcje rosły pomimo braku wyznaczonego trendu na rynkach wschodzących. Indeks światowy MSCI wzrósł o 1,5% w kwartale i wzrósł o 18,5% przez pierwsze dziewięć miesięcy roku, w przeliczeniu na walutę lokalną.

We wrześniu gwałtownie zmieniły się wzorce zwrotu z inwestycji, akcje atrakcyjne z punktu widzenia fundamentalnego (value stocks) przewyższały na rosnącym rynku stopą zwrotu akcje wzrostowe (growth stocks) po raz pierwszy od końca 2016 r., co szczególnie uwidaczniało się w amerykańskich i europejskich dużych spółkach. Tendencja pokazuje, jak gwałtownie sentyment może się zmienić i dlaczego dywersyfikacja stylu inwestycyjnego jest ważna.

3Q 2019: Regionalne Rynki Stopy zwrotu w walucie lokalnej w procentach:

3Q 2019 Stopy zwrotu według stylu inwestycyjnego, rynki globalne:

Dotychczasowe wyniki i bieżąca analiza nie gwarantują przyszłych wyników.

* Japonia reprezentowana przez TOPIX, Australia przez S&P / ASX 300, Europa z wył. Wielkiej Brytanii przez MSCI Europe z wył. Wielkiej Brytanii, duże spółki w USA przez S&P 500, Wielka Brytania przez FTSE All-Share, Chiny przez MSCI ChinaA, rynki wschodzące przez MSCI Emerging Markets i amerykańskie spółki o małej kapitalizacji przez Russell 2000.

Na podstawie wskaźników MSCI World Growth i MSCI World Value w lokalnych walutach.
Źródło: FactSet FTSE, MSCI, Russell Investments, S&P, Tokyo Stock Exchange

Czy zmiana stylu inwestycyjnego jest krótkoterminowa?

Co może tłumaczyć nagły wzrost zainteresowania inwestowaniem w wartość we wrześniu?

Rotacja stylu mogła zostać wywołana przez wiele czynników, w tym względne wyceny i czynniki techniczne. Naszym zdaniem oczekiwania makroekonomiczne z pewnością odegrały dużą rolę. Niedźwiedzie nastroje osiągnęły szczyt w sierpniu i ustąpiły miejsca niewielkim dawkom dobrych wiadomości gospodarczych. Światowa produkcja wykazywała oznaki życia, PMI za sierpień wzrósł po 15 miesiącach spadku.

Rentowności obligacji odzwierciedlają część tego optymizmu. Rentowność 10-letnich obligacji Departamentu Skarbu USA osiągnęła najniższy poziom 1,43% na początku września, a następnie wróciła do 1,90% w połowie miesiąca, po czym spadła do 1,68% na koniec kwartału. Wskaźniki niespodzianek gospodarczych w USA i na świecie poprawiły się. Zdaje się, że rynek liczy, że oczekiwania co do wzrostu mogą być zbyt pesymistyczne, co w przypadku akcji, które są bardziej wrażliwe na cykl gospodarczy i zwykle należą do najbardziej atrakcyjnie wycenianych grup na rynku, może być bodźcem do ich wzrostu.

Światowe perspektywy gospodarcze stoją przed wieloma wyzwaniami.

Niepewność spowodowana wojną handlową USA-Chiny pozostaje dużą przeszkodą dla zrównoważonego wzrostu, szczególnie w regionach napędzanych przez przemysł wytwórczy, takich jak Europa i Japonia. Wydatki konsumpcyjne i inwestycyjne utrzymywały się do tej pory, ale mogą być narażone na ryzyko, jeśli utrzyma się niski wzrost produkcji. Niestabilne ceny ropy naftowej i chaos w sprawie Brexit jeszcze bardziej komplikują globalną perspektywę.

To przeciąganie liny nastrojów inwestorów prawdopodobnie będzie kontynuowane. Ponieważ oczekiwania wobec globalnej gospodarki są tak niskie, każda dawka dobrych wiadomości gospodarczych może wywołać wzrost ryzyka. Oczekuje się, że główne banki centralne utrzymają luźną politykę pieniężną w najbliższej przyszłości. Jednocześnie wiele zagrożeń geopolitycznych i makroekonomicznych pozostaje nierozwiązanych, inwestorzy łatwo wracają do pozycji obronnych.

Globalne akcje w ciągu ostatniego roku wzrosły nieznacznie. Jednocześnie EPS wzrósł o ponad 4%. W rezultacie wskaźniki cena / zysk dla globalnych akcji spadły o około 4% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co czyni ceny bardziej przystępne niż rok wcześniej.

10-letnia stopa rentowności USA spadła o około 140 punktów bazowych w tym samym okresie. W rezultacie premia za ryzyko kapitałowe (excess market return), której inwestorzy mogą oczekiwać po wolnej od ryzyka stopie obligacji skarbowych – wzrosła do najwyższego poziomu od trzech lat. Jeśli stopy procentowe znacznie wzrosną w dłuższym okresie, premia ta byłaby zagrożona.

Dywersyfikacja aktywów

Ważne aby zapewnić skuteczną, strategiczną dywersyfikację – nie tylko w poszczególnych portfelach, ale w całej alokacji aktywów. Różne style lub ekspozycje czynnikowe są przygotowane do odniesienia sukcesu w różnych środowiskach. Przy odpowiedniej dywersyfikacji inwestor prawdopodobnie odniesie korzyść. Ostatni kwartał ilustruje, dlaczego ważne jest, aby mieć kontakt z wieloma stylami, które mogą generować długoterminowe lepsze wyniki, aczkolwiek w różnych okresach.

Aktywni menedżerowie mogą wykorzystać dzisiejszą zmienność, budując pozycje w akcjach lub sektorach, które mogą być tymczasowo niewłaściwie wycenione, gdy emocje przesłaniają fundamenty. Biorąc pod uwagę cały hałas krótkoterminowy, uważamy, że inwestorzy długoterminowi mają szansę pokonać niepewność, skupiając się na modelach biznesowych i fundamentach firmy.

* Premia za ryzyko kapitału akcyjnego to różnica pomiędzy rentownością 12-miesięcznego zysku z MSCI World a rentownością 10-letnich obligacji USA.
Źródło: FactSet. MSCI

Trzy najważniejsze zagrożenia dla globalnego wzrostu gospodarczego w 2019 r

Według ankietowanych przez Bibby Financial Services we wrześniu MŚP, zapytanych o trzy główne zagrożenia dla globalnego wzrostu gospodarczego w 2019 r., najczęściej wymieniano sytuację polityczną w USA (42%), Brexit (35%) i rosnące koszty surowców (23%), zagrożenia podobne do zdefiniowanych w ankiecie w 2017 r.

– Poważne wątpliwości co do globalnego wzrostu gospodarczego
– Globalny wzrost gospodarczy jest niezagrożony
– Bez znaczenia dla biznesu lokalnego

Perspektywy globalnego wzrostu gospodarczego z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw w ankiecie przeprowadzonej przez Bibby Financial Services w 10.2019 r.

Najważniejsze zagrożenia dla globalnego wzrostu gospodarczego w 2019 r.
Źródło: Bibby Financial Services

Słów kilka o alternatywnych inwestycjach i ich obecności w zdywersyfikowanym portfelu.

Alternatywne inwestycje mogą potencjalnie zwiększyć zwrot z portfela i zmniejszyć ryzyko, ale nie jest łatwo ustalić, która alternatywna inwestycja działa najlepiej i jaką proporcję portfela powinna stanowić. Aby uzyskać dokładne odpowiedzi, trzeba spojrzeć poza tradycyjne metody alokacji zasobów.

Typowe podejście do alokacji aktywów koncentruje się na transakcjach ryzyko / zwrot w jednowymiarowy sposób, który nie uwzględnia unikalnych atrybutów alternatyw – w tym płynności, dźwigni finansowej, braku odpowiednich indeksów, trudności w rebalancingu i pomiarze ogona ryzyka (tail risk) – czynników których brak u odpowiednich ekwiwalentów rynku publicznego. Aby uzyskać prawidłową formułę alternatyw, inwestorzy muszą uwzględnić nowe czynniki ryzyka przy budowie portfela.

Aby zaprojektować efektywną alokację aktywów, niezwykle ważne jest pełne zrozumienie różnych rodzajów alternatyw, spośród których mogą wybierać inwestorzy. Należą do nich nieruchomości, niepubliczne rynki kapitałowe i kredyty, fundusze hedgingowe oraz nieruchomości i towary – z których każde mają swoje zalety i wady.

Alternatywne strategie mogą polegać na inwestowaniu na rynkach prywatnych, posiadać unikalne czynniki napędzające zwroty i posiadać różnorodne relacje zwrotu z szerokimi rynkami (beta risk). Mogą również stosować różne poziomy dźwigni i podejmować wyraźne poziomy ryzyka. I mogą być niepłynne, co wymaga od inwestorów długoterminowego nastawienia.

Nawet strategie w tej samej kategorii alternatywnej mogą zachowywać się zupełnie inaczej, ale istnieją pewne podobieństwa między niektórymi alternatywami – w szczególności w obszarze determinantów stóp zwrotu, betą, korelacjami, dźwignią i ryzykiem – które pozwalają na bardziej precyzyjne klasyfikacje, czynniki które mogą pomóc w projektowaniu alokacji aktywów.

Przez wiele lat korelacje były postrzegane jako główny czynnik alokacji zasobów. Takie podejście może być akceptowalne na rynkach płynnych, gdzie codzienne informacje o cenach i przejrzyste, dobrze rozumiane rynki są normą. Ale w jaki sposób inwestorzy powinni poradzić sobie z inwestycjami, które nie są przejrzyste i płynne?
Inwestycja, która jest wyceniana tylko raz w miesiącu, prawdopodobnie wykaże niską korelację z płynnymi rynkami publicznymi. Ale czy tak niska korelacja rzeczywiście wynika z zachowania leżącego u podstaw inwestycji, czy po prostu z faktu, że jest ona niepłynna i nieczęsto wyceniana?

Większość tradycyjnych metod alokacji aktywów nie docenia tego rozróżnienia płynności i jej braku. Zamiast tego przypisują niepłynnym alternatywom ten sam stopień niskiej korelacji do tradycyjnych akcji i obligacji – po prostu dlatego, że są niepłynne. Ale w praktyce występują różnice.

Fundusz hedgingowy, który inwestuje w papiery wartościowe w obrocie publicznym, ale w niepłynnej strukturze, będzie prawdopodobnie miał wyższą korelację z globalnymi akcjami i większą płynność cenową niż przedsięwzięcie komercyjne na rynku nieruchomości, które kupuje budynki mieszkalne. Nieruchomości komercyjne należy traktować jako mniej płynne i mniej skorelowane z publicznymi papierami wartościowymi niż fundusz hedgingowy. Konwencjonalna alokacja aktywów nie czyni tego rozróżnienia.

Jak więc oprzeć się na konwencjonalnych podejściach do alokacji aktywów, aby uwzględnić unikalne cechy niepłynnych alternatyw?

  1. Klasa aktywów

Punktem wyjścia jest podstawowa zasada tradycyjnych podejść do alokacji aktywów – rodzaj aktywów. Obejmuje to ocenę profili ryzyka / zwrotu inwestorów w celu ustalenia odpowiednich wartości procentowych przeznaczonych na akcje, obligacje i inwestycje alternatywne.

Od lat takie podejście jest skuteczne, ale stały napływ nowych produktów stworzył większą pulę do wyboru dla inwestorów. Ponieważ tak się stało, zaawansowane technologie umożliwiły opracowanie bardziej precyzyjnych modeli, które uwzględniają inne wymiary konstrukcji portfela.

  1. Cel inwestycyjny i płynność

Drugi wymiar obejmuje ocenę celu inwestycyjnego i płynności każdej inwestycji. Możemy pogrupować inwestycje w trzy szerokie koszyki – szukające zwrotu, dywersyfikujące i redukujące ryzyko. Dzięki alternatywnym inwestycjom możemy jeszcze bardziej rozwinąć się w dostawców dochodów i wzrostu.

Kwota przydzielona do każdego z trzech szerokich koszyków zależy od oczekiwań inwestorów w zakresie zwrotu i tolerancji ryzyka. Ważne jest również uwzględnienie potrzeb w zakresie płynności i środków pieniężnych, celów i innych czynników, takich jak ryzyko ogona portfela, dźwignia i potencjał przepływu gotówki. Ocena ryzyka ogona jest szczególnie ważna w przypadku alternatyw, ponieważ niepłynne strategie mogą poprawić warunki, które tworzą trudne rynki akcji.

  1. Potrzeby wydatków

Inwestorzy, którzy wykorzystują swoje portfele do potrzeb związanych z wydatkami, stają przed dwoma dodatkowymi czynnikami: niedoborami płynności i alokacją. Ogólnie rzecz biorąc, dobrym pomysłem jest unikanie wszelkich decyzji o alokacji, które skutkują większym niż małe prawdopodobieństwem wyczerpania pieniędzy – szczególnie przy znacznym przeznaczaniu na niepłynne alternatywy.

Ryzyko alokacji jest trudniejsze do uniknięcia. W każdym portfelu z inwestycjami niepłynnymi nastąpi zmiana alokacji, gdy wartość inwestycji niepłynnych wzrośnie lub spadnie. Niepłynne inwestycje często trudno upłynnić szybko , więc może być trudno poradzić sobie z przydziałem środków. Zmniejszenie alokacji niepłynnych aktywów może również wzrosnąć, jeśli potrzeby inwestora są większe niż środki generowane przez płynne części portfela. Dlatego ważne jest ustawienie dopuszczalnych zakresów alokacji przy inwestowaniu w niepłynne alternatywy.

Rafał Ciepielski

Rafał Ciepielski

CEO RCieSolution

Odwiedź profile społecznościowe:

Poglądy wyrażone w niniejszym dokumencie nie stanowią badań, nie są poradą inwestycyjną lub handlową i nie muszą odzwierciedlać opinii wszystkich zespołów zarządzających. Są zmienne w czasie.