Poszukiwania jakości w akcjach

dn. 21.05.2020 * Czas czytania: 10min.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS] 

Print Friendly, PDF & Email
 

Poszukiwania jakości w akcjach

 

Kontrola jakości ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego pozycjonowania w sytuacji kryzysowej lub sytuacji ożywienia gospodarczego. Istnieje kilka metod identyfikacji wysokiej jakości, które można znaleźć w różnych sektorach i branżach, od firm bardziej wrażliwych na cykle gospodarcze po te, które mają rentowne czynniki wzrostu. Solidne zestawienia finansowe, wysoka i stabilna rentowność oraz znaczne wolne przepływy pieniężne to pozytywne wskaźniki. W pogoni za jakością, techniki aktywnego zarządzania kapitałem mają swoje zalety. Metody pasywne opisują jakość za pomocą wielu metryk, ale analizują dane wstecz. Niektóre firmy, które wcześniej osiągały dobre wyniki w zakresie wskaźników jakości, takich jak wzrost zysków i rentowność, znalazły się pod presją podczas pandemii koronawirusa, ponieważ spadek popytu objawił się w nieoczekiwany sposób. Dotyczyło to głównie firm, które były zależne od interakcji międzyludzkich. W miarę postępu powrotu do tzw. normalności, jakość może pojawić się w organizacjach, które szybko i skutecznie dostosowały się do ewoluującego środowiska po pandemii.

Badając branżę, czynniki popytowo-podażowe i modele biznesowe, inwestorzy mogą szukać jakości, analizując kilka krytycznych obszarów w spółkach:

  • Solidne wolne przepływy pieniężne – dobrze zarządzane organizacje wytwarzają nadmiar gotówki, co daje elastyczność i możliwości generowania ponadprzeciętnych zwrotów;
  • Stabilna rentowność – znak, że przedsiębiorstwo ma zróżnicowany i trwały portfel produktowy, który może dobrze radzić sobie w zmieniającym się środowisku;
  • Zdrowe Bilanse – firmy z dużą ilością gotówki i niskim poziomem zadłużenia mają większe możliwości inwestowania i realizacji strategii.

Powyższe kryteria są ze sobą powiązane. Na przykład stały przepływ gotówki daje możliwość obsługi zadłużenia i utrzymania silnego bilansu. Stabilna rentowność i niska zmienność dochodów mogą sugerować, że spółka dobrze radzi sobie w zmieniającym się środowisku i warunkach biznesowych. Spółki, które reprezentują wszystkie trzy powyższe cechy oferują znacznie więcej możliwości, jeśli chodzi o elastyczność, pozycję rynkową, poruszanie się w sytuacji stresów rynkowych oraz szans pojawiających się w czasie kryzysu. Czas skupić się na najważniejszych elementach składających się na koncepcję przedsiębiorstwa wysokiej jakości: przewadze innowacyjności, dominującej pozycji na rynku, proces zarządzania przeznaczeniem spółki, profesjonalizmie kadry zarządzającej.

Przewaga innowacyjności – lepsze produkty niż u konkurencji, lepsza sprzedaż i realizacja procesów wewnętrznych, silne przywództwo, głęboki portfel produktowy, technologia i systemy informatyczne, które pozwalają czerpać korzyści z ogromnej ilości danych i zachowań klientów, innowacyjność, która wspiera siłę cenową.

Dominująca pozycja rynkowa – szerokie fosy (umożliwiające utrzymanie uprzywilejowanej pozycji rynkowej) i wysokie bariery wejścia, wszelkie zagrożenia ze strony alternatywnego źródła dostaw i/lub technologii, zmieniające się zachowania konsumentów i korporacyjny model biznesowy oraz związane z nimi ryzyka, elastyczność w zmieniających się warunkach rynkowych.

Proces zarządzania przeznaczeniem spółki – strategiczne i kreatywne przywództwo, niskie ryzyko regulacyjne, solidny bilans i przepływy pieniężne, niska koncentracja klientów, czynniki wzrostu wolumenu.

Profesjonalizm zespołu zarządzającego – solidne przywództwo dostosowane do długoterminowego tworzenia wartości, wnikliwe przywództwo, które powoduje rozróżnienie między opóźnieniem a przewagą konkurencyjną w sytuacjach krytycznych, solidna kultura korporacyjna, zaangażowanie i rozwój.

Przyjrzyjmy się branżom, które wydają się być interesujące w najbliższych latach, oferując możliwości ponadprzeciętnych stóp zwrotu:

Wykres: Technologie oferujące możliwości jakościowe – prognozowana roczna składana stopa wzrostu (%)

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych wyników. Szacunkowy PKB USA na dzień 31 marca 2021 r. Moc wiatru 2019-2025; płatności cyfrowe 2020-2024; sekwencjonowanie DNA 2020-2023; ruch internetowy 2015-2020; cyfrowe dane dotyczące zdrowia 2018-2025; akumulatorowe zespoły pojazdów elektrycznych 2020-2025. Na dzień 31 marca 2021 r.
Źródło: BCC Research, Cisco Systems, Global Wind Energy Council, International Data Corporation, Morgan Stanley, Statista

Jako uzupełniające narzędzie do analizy jakościowej akcji proponujemy wykorzystanie analizy zysków spółki (spółki o rosnących zyskach +10% i więcej rocznie w dłuższej perspektywie są ciekawym celem inwestycyjnym i występują raczej rzadko) oraz analizy zwrotu z aktywów (ROA), tj. zysku wygenerowanego przez jednostkę aktywów spółki oraz stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału ROIC w stosunku do jej średnioważonego kosztu kapitału (WACC), który określi, czy spółka generuje czy pochłania gotówkę.

Rafał Ciepielski

Rafał Ciepielski

CEO RCieSolution

Odwiedź profile społecznościowe:

Poglądy wyrażone w niniejszym dokumencie nie stanowią badań, nie są poradą inwestycyjną lub handlową i nie muszą odzwierciedlać opinii wszystkich zespołów zarządzających. Są zmienne w czasie.