Taryfy Handlowe, czyli jaki ma wpływ niepewność handlowa i wprowadzone cła na globalny cykl inwestycyjny i rynki światowe

dn. 07.06.2019 * czas czytania: 6min

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS] 

Print Friendly, PDF & Email
 

Niepewność handlowa

Niepewność handlowa ma znacznie większy wpływ na handel światowy niż taryfy. Dzieje się to za pośrednictwem trzech kanałów: inwestycji (opóźnienia w planach inwestycyjnych), konsumpcji (stopy oszczędności na całym świecie wzrosły) oraz zapasów i cen.

Szacujemy, że podczas gdy taryfy w USA hamowały wzrost handlu światowego o -0,3 pkt proc. w 2018 r., niepewność handlu w USA kosztowała 0,5 pp.

Poziom wskaźnika zapasów w USA w stosunku do Chin, dobry wskaźnik wyprzedzający pogorszenie wzrostu handlu światowego, osiągnął historycznie wysoki poziom. Szacujemy, że tempo wzrostu handlu światowego oraz światowego produktu brutto będą mniejsze. Wprowadzone taryfy obciążają wzrost, rośnie niepewność kosztów handlu.

Niepewność utrudnia rozwój poprzez trzy kanały:

Inwestycje – Firmy opóźniają swoje inwestycje i decyzje o zatrudnieniu, czekając na wyniki rozmów handlowych między USA a Chinami.

Konsumpcja – konsumenci zwiększają oszczędności ostrożnościowe i opóźniają decyzje zakupowe.

Zapasy i ceny – Wraz ze spadkiem popytu i barier handlowych w największych gospodarkach, najmniej konkurencyjne przedsiębiorstwa mają trudności ze sprzedażą swoich towarów. Prowadzi to do wzrostu zapasów i spowolnienia produkcji, ale także do błędnego koła, w którym przedsiębiorstwa zaczynają obniżać ceny, aby móc sprzedawać swoje towary (działania te skutkują w niższych odczytach inflacji – I i IIQ 2019).

Trzy główne czynniki, które mogą przedłużyć negocjacje:

  • Wpływ ekonomiczny i polityczny.

Oba rynki szukają politycznych i ekonomicznych wpływów, mimo że nie znajdują się na tym samym etapie. USA wycofują się z roli globalnego dostawcy dóbr publicznych, Chiny próbują stopniowo wypełniać pustkę.

  • Nieprzestrzeganie przez Chiny żądań USA.

Chiny najprawdopodobniej pójdą na ustępstwa w handlu, oferując zakup większej ilości towarów z USA. W kwestii otwartości rynku i większej swobody przepływów inwestycyjnych byłbym sceptyczny – w połączeniu z wysokim zadłużeniem mogłoby stanowić zagrożenie dla ich stabilności. Jest mało prawdopodobne, aby rozwiązało to strategiczne problemy i różnice w równowadze między dwoma krajami.

  • Przedłużające się negocjacje.

Przedłużające się negocjacje doprowadzą do rosnącej zmienności nastrojów na świecie. Różnica w podejściu do negocjacji czyni je trudnymi. Propozycje Prezydenta Trumpa, aby utrzymać taryfy, pomimo podpisania porozumienia z Chinami pokazują, jak ograniczony jest obszar negocjacji.

Przedłużające się negocjacje będą miały swoje implikacje:

Implikacja nr 1: negatywny szok dla handlu i wzrostu produktu światowego brutto.

Jeśli administracja amerykańska pójdzie dalej i opodatkuje cały pozostały chiński export 25% (uważamy to za mało prawdopodobne, ponieważ w tym przypadku miałoby to wpływ na wiele towarów konsumpcyjnych) i 200 mld USD importu samochodów o 25%, to doprowadziłoby to do scenariusza wojny handlowej. Spowodowałoby to, że średnie taryfy celne w USA byłyby bliskie 12%, zmniejszając o 2 punkty procentowe globalnego wzrostu PKB, doprowadzając gospodarkę światową do recesji.

Implikacja nr 2: rynek kredytowy – znaczny wzrost spreadów.

Spodziewamy się znacznego poszerzenia spreadów do 200 pb z 155 pb dzisiaj dla amerykańskiego segmentu BBB korporacyjnego. W Chinach zyski przemysłowe spadły o – 3,3% w I kwartale 2019 r. Obserwujemy wzrost ryzyka kredytowego w Chinach ze względu na słabe perspektywy sprzedaży dla eksporterów i wzrost zadłużenia, ponieważ władze zwiększają środki akomodacyjne (kredyt bankowy dla sektora prywatnego +13 % r/r).

Implikacja nr 3: negatywny szok związany ze wzrostem niepewności.

Cykl inwestycyjny kształtowany wzrostem niepewności na poziomie globalnym. Nie spodziewamy się deeskalacji w krótkim okresie. Niepewność prawdopodobnie pozostanie wysoka i utrudni plany inwestycyjne. Dla każdej czteromiesięcznej niepewności handlowej szacujemy, że koszt będzie wynosił -O.1 p.p. globalnego wzrostu gospodarczego.

Implikacja 4: działania banków centralnych.

FED i EBC prawdopodobnie przyjmą gołębie stanowisko. Nie spodziewamy się obniżek stóp w krótkim okresie, ale obniżka stóp przez FED w QI 2020 jest możliwa. Chiny prawdopodobnie w ramach środków stymulujących czeka fala obniżek stóp procentowych w 2019 r, nawet o 100 pb.

Implikacja nr 5: rynki akcji – przygotuj się na zmienność.

Można sobie wyobrazić kolejną wyprzedaż podobną do Q4 2018. Do końca 2019 roku spodziewana zmienność indeksu S&P 500 na poziomie 25% w dół w obliczu danych neutralnych (30%), z możliwym zejściem S&P 500 do poziomu 1745 w obliczu gwałtownego pogorszenia się koniunktury (50%). Zyskają na tym aktywa postrzegane jako safe heaven: dolar amerykański, 10 letnie T-Treasuries, metale szlachetne i niszowe kryptowaluty. Widzimy możliwość, aby RMB zbliżyło się do 7 RMB za USD do końca 2019 r. (6.7 koniec QI), w wyniku zintensyfikowania działań łagodzących władz chińskich na rynku lokalnym.

Rafał Ciepielski

Rafał Ciepielski

CEO RCieSolution

Odwiedź profile społecznościowe:

Poglądy wyrażone w niniejszym dokumencie nie stanowią badań, nie są poradą inwestycyjną lub
handlową i nie muszą odzwierciedlać opinii wszystkich zespołów zarządzających. Są zmienne w czasie.