Raport rynkowy Marzec 2020

dn. 27.03.2020 * Czas czytania: 15min.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS] 

Print Friendly, PDF & Email
 

Raport rynkowy Marzec 2020

 

Kryzys zdrowotny związany z wirusem jest bezprecedensowym w czasach współczesnych szokiem dla współczesnego społeczeństwa i globalnej gospodarki. Inwestorzy mogą odzyskać równowagę przestrzegając w czasach skrajnej niepewności szeregu strategicznych wytycznych. Kreatywne myślenie, trzeźwa ocena krótkoterminowych wyzwań oraz koncentracja na długoterminowych podstawach biznesowych i wycenach są kluczem do zidentyfikowania firm, które są gotowe przetrwać pandemię i rozwijać się w nowej rzeczywistości po kryzysie.

Podobnie jak w przypadku światowego kryzysu finansowego, rządy prawdopodobnie przyjmą politykę która w innych okolicznościach wydałaby się niewyobrażalna. Inwestorzy powinni być pokorni co do tego co wiedzą, a czego nie. Podejmowanie decyzji w oparciu o to, co mogą zrobić decydenci to nie inwestowanie, to hazard. Próba stłumienia hałasu emitowanego przez popularne media finansowe i społecznościowe oraz koncentracja na fundamentach które można zrozumieć, takich jak mikroekonomia, modele biznesowe i przepływy pieniężne, to chyba właściwa droga.

Inwestorzy powinni analizować wszystkie prawdopodobne scenariusze, nawet te nieprawdopodobne. Globalny kryzys finansowy z 2008 r. zanegował liczne założenia konwencjonalne. W dzisiejszym otoczeniu nie do pomyślenia może stać się rzeczywistością. Unikać również trzeba precedensów z przeszłości aby określić, jakie rodzaje alokacji kapitału zapewnią dziś stabilną wartość portfela.

Społeczeństwa kiedyś wyjdą z tej skrajnej niepewności, a życie osiądzie w nowej normie. Prawdopodobnie potrwa to trochę czasu, a światowa gospodarka doświadczy w międzyczasie głębokiego skurczu. Testowanie warunków skrajnych w zakresie zdolności firmy do przetrwania w różnych scenariuszach ma kluczowe znaczenie przy wyborze akcji. Siła bilansowa i ciągłość przepływu środków pieniężnych w przypadku poważnego pogorszenia koniunktury to dwa kluczowe wskaźniki, które mogą pomóc w identyfikacji firm mogących przetrwać. Niektóre firmy mogą w międzyczasie zgłaszać duże ubytki w rachunku zysków i strat gdy gospodarka kurczy się, ale mocne bilanse pozwolą im przetrwać i przyniosą korzyści, gdy sytuacja się unormuje.

Nie jest to łatwe, gdy gospodarki borykają się z rosnącą tragedią ludzką i stoją w obliczu ogromnego kryzysu gospodarczego. Niektóre firmy nie przetrwają kryzysu. Inne modele biznesowe nigdy nie będą takie same i mogą ulec trwałej zmianie.

Zgodnie z sekcją 13(3) FED może realizować politykę fiskalną

W ramach całościowego wysiłku wspierania rynków, Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) obniżył stopę referencyjną do zera, wznowił luzowanie ilościowe (QE) i zobowiązał się w razie potrzeby wpompować kilka trylionów dolarów na rynek repo. Przy rynkowych stopach rekordowo niskich na całej krzywej dochodowości i braku perspektyw podwyżek stóp na horyzoncie uważamy, że QE będzie raczej mało skuteczne w stymulacji wzrostu. FED nadal ma do odegrania pewną rolę ze względu na jego zdolność do zarządzania kryzysowego. Ta rola wynika z części Ustawy o Rezerwie Federalnej, która tak naprawdę nie była stosowana od czasu globalnego kryzysu finansowego (GFC). To sekcja 13(3), która daje bankierom centralnym uprawnienia do stworzenia mechanizmu przekazywania pieniędzy do obszarów gospodarki znajdujących się w trudnej sytuacji. FED skorzystał z tego uprawnienia aby uratować Bear Stearns, wykupić AIG i stworzyć linie kredytowe dla głównych dealerów (PDCF-Primary Dealer Credit Facility), kredyt terminowy (przyznawany na okres jednego miesiąca dla Głównych Dilerów) pod zastaw papierów wartościowych-składników portfela SOMA (TSLF-Term Securities Loan Facility), kredyt terminowy pod zastaw papierów wartościowych zabezpieczonych na aktywach (TALF-Term Assetbacked Securities Loan Facility) i instrument finansowania papierów komercyjnych (CPFF-Commercial Paper Funding Facility).

Te ruchy zmniejszyły ryzyko w sektorze finansowym i naszym zdaniem pomogły zapobiec załamaniu się systemu finansowego w trudnym okresie globalnego kryzysu finansowego (GFC). W połowie marca FED ponownie uruchomił CPFF i PDCF czyniąc jasnym, że bank centralny jest skłonny skorzystać z uprawnień sekcji 13(3) Ustawy. Dzisiejsze problemy nie koncentrują się póki co na bankach, ale na branżach takich jak podróże, rozrywka i handel detaliczny. FED zasadniczo zinterpretował zakres regulacji 13(3) jako ograniczony do przedsiębiorstw finansowych. Ustawę zmieniono po GFC aby wyjaśnić, że dofinansowanie specyficzne dla firmy (bail-out) nie będzie dopuszczalne, co tłumaczyłoby nacisk na programy „szeroko zakrojone”. FED mógłby uzasadnić, że utworzenie funduszu o szerokim zasięgu w celu wspierania branż o znaczeniu systemowym i/lub gospodarstw domowych jest legalne i dopuszczalne w zakresie mandatu banku centralnego. Nawet jeśli FED nie chce bezpośrednio wspierać danego sektora, mógłby stworzyć szerszy program do kierowania pieniędzy przez banki do sektorów znajdujących się pod presją. FED kierowałby pieniądze w stronę gospodarki w sposób zwykle zarezerwowany dla władz fiskalnych, na co musiałby uzyskać zgodę Departamentu Skarbu. Nie zwiększyłoby to deficytu budżetowego, pieniądze trafiłyby do pozycji bilansowej w sprawozdaniach finansowych FED. Operacja nie wymagałyby zgody Kongresu. FED emitowałby kredyty a nie kupował udziały kapitałowe, co rozwiałoby obawy o nacjonalizację. Jerome Powell w trakcie niedawnej konferencji prasowej, powiedział w kontekście regulacji 13(3) Ustawy: „… jest częścią naszego podręcznika w takich sytuacjach”. Powiedział również, że FED jest gotowy wykorzystać swoje uprawnienia do wspierania zaciągania i udzielania pożyczek w gospodarce, w celu wspierania dostępności kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Zarządzanie kryzysowe jest kolejnym priorytetem politycznym, a regulacje 13(3) dają FED pole do działania. Jeśli sytuacja ekonomiczna nie ulegnie poprawie w najbliższym czasie, a decydenci nie sprostają zadaniu, oczekujemy, że FED wykroczy poza podręcznik GFC. Zainteresowanych szczegółami programu uruchomionego przez FED odsyłamy do naszego artykułu poświęconego tematowi (link do artykułu).

Słów kilka o tym jak radzić sobie w obliczu zmiennej sytuacji rynkowej

To całkowicie normalne, że na niestabilnych rynkach inwestorzy kwestionują swoje podejście inwestycyjne i koncentrują się na potencjale strat krótkoterminowych, często kosztem długoterminowej strategii inwestycyjnej. W niestabilnych czasach istnieje pokusa, aby wycofać swoje pieniądze z rynku lub wstrzymać się z inwestowaniem, czekając na „idealny” czas na inwestowanie. Nie kwestionujemy takiego podejścia. Każdy powinien we własnym zakresie decydować o losie własnych pieniędzy. Próba określenia właściwego czasu wyjścia z rynków finansowych lub wejścia na te rynki jest trudna. Popełnienie błędu może okazać się bardzo kosztowne, co z kolei może wpłynąć na długoterminowe zyski. Często największe ruchy na rynkach, zarówno w górę jak i w dół, występują w skoncentrowanych okresach stresu i euforii co sprawia, że ​​niezwykle trudno jest przewidzieć moment ich wystąpienia.

Wykres przedstawia szereg wydarzeń, w tym ataki z 11 września 2001, globalny kryzys finansowy 2008, grecki kryzys zadłużeniowy 2011 oraz ostatnią epidemię wirusa. Wydarzenia, które wielu postrzegało wówczas jako negatywne, zostały wchłonięte przez rynek, podczas gdy inne spowodowały znaczne okresy zawirowań. Taki jest nieprzewidywalny charakter krótkoterminowych ruchów rynkowych. Ważne jest, aby rozważyć swoją strategię inwestycyjną w perspektywie długoterminowej i w takim kontekście podejmować decyzje inwestycyjne.

– Morning Star Global Equities Index

Źródło: MorningStar, RCieSolution Research

Całkowite usunięcie zmienności jest trudne. Inwestowanie w wiele klas aktywów zapewnia dywersyfikację, która może pomóc w nawigacji w okresach zmienności. W imieniu naszych klientów inwestujemy nie tylko w akcje spółki, ale także w inne inwestycje w całym spektrum ryzyka. Właściwy timing inwestycji jest potwierdzeniem kompetencji zarządzającego.

Podjęliśmy decyzję o publikowaniu co kwartał wyników naszego portfela inwestycyjnego zarządzanego przez Rafała Ciepielskiego – CEO RCieSolution. Portfel konstruowany jest z wykorzystaniem wszystkich dostępnych instrumentów finansowych, krótkiej sprzedaży, instrumentów pochodnych, metali szlachetnych, surowców. Kryterium naczelnym używanym przy konstrukcji portfela jest kryterium płynności. Publikację wyników portfela rozpoczynamy od 17.02.2020, dnia w którym opublikowane zostały spostrzeżenia co do sytuacji rynkowej i jego dalszych perspektyw:

Europejska Polityka Pieniężna

Europejski Bank Centralny ogłosił dalsze dostosowanie polityki pieniężnej, wprowadzając w tym roku program skupu obligacji o wartości co najmniej 750 mld EUR. Co istotne, pozwala to na odejście od klucza kapitałowego w krótkim okresie, mechanizmu który utrzymuje zakupy EBC w przybliżeniu proporcjonalnie do wielkości gospodarki każdego państwa członkowskiego i obejmuje obligacje greckie, mimo że są one poniżej poziomu inwestycyjnego.

Weekendowe doniesienia medialne (14-15.03) sugerowały, że Niemcy zwiększą wydatki uznaniowe o około 3% PKB, co prawdopodobnie będzie miało swoje konsekwencje. Gospodarki obciążone zadłużeniem, takie jak Włochy, mogą stanowić większe wyzwanie. W odpowiedzi rozpoczyna się dyskusja, czy złagodzić warunki finansowe nałożone na takie kraje UE jako warunek wstępny dostępu do instrumentów finansowania, takich jak Europejski Mechanizm Stabilności.

Ropa Naftowa

W związku z obniżającymi się cenami ropy naftowej, Administracja ds. Informacji o Energii (Energy Information Administration) ogłosiła plany zwiększenia o 30 milionów baryłek ropy Strategicznych Rezerw Ropy Naftowej. Oferta jest dostępna dla małych i średnich firm z USA, które zatrudniają mniej niż 5000 pracowników. Prezydent D.T powiedział także, że „weźmie udział” w sporze produkcyjnym między Rosją a Arabią Saudyjską „we właściwym czasie”. W trakcie spotkania OPEC w dniu 9 kwietnia Arabia Saudyjska i Rosja w ramach wspólnego porozumienia z OPEC+ zobowiązały się zmniejszyć produkcję o 23% dotychczasowego poziomu produkcji każdego, ograniczając produkcję do 8,5 mln baryłek/dzień w maju i czerwcu. Kraje zrzeszone liczą na wzrost popytu i odbudowę globalnej gospodarki w 4Q 2020 oraz na przyłączenie się pozostałych krajów G20 (nie zrzeszonych w OPEC) do procesu zmniejszenia produkcji ropy. Globalny bilans ropy naftowej wskazuje na potrzebę większego zmniejszenia produkcji (minimum o kolejne 10-15 mln baryłek/dzień), co odbyłoby się głównie kosztem produkcji w Arabii Saudyjskiej i jest raczej mało prawdopodobne aby w tej kwestii udało się osiągnąć kompromis. Globalny szok popytowy jest zbyt duży i wymaga naszym zdaniem, stopniowych zmian dostosowawczych w procesie produkcyjnym. Administracja amerykańska prócz ceł importowych i nacisków politycznych, najprawdopodobniej również rozpocznie proces zmniejszania produkcji o około 2 mln baryłek/dzień. Kluczową kwestią jest na ile timing i rozmiar wprowadzanych zmian w procesie produkcyjnym wpłyną na globalny bilans ropy naftowej w sposób efektywny. To czy osiągnięte porozumienie będzie realizowane pozostaje odrębną, otwartą kwestią.

Polityka USA

W poniedziałek 16.03 Rezerwa Federalna USA ogłosiła rozpoczęcie programu nieograniczonego skupu obligacji, aby utrzymać niskie koszty finansowania zewnętrznego. Ustanowiono również dwa instrumenty wsparcia dostępności kredytów dla dużych pracodawców, trzeci instrument wsparcia kredytów dla gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw oraz przepisy wspierające gminy. Szczegóły dotyczące poszczególnych programów prezentujemy w odrębnym artykule (link do artykułu). W ubiegłym tygodniu FED uruchomił również linie wymiany płynności USD z Australią, Brazylią, Koreą Południową, Meksykiem, Singapurem, Szwecją, Danią, Norwegią i Nową Zelandią, aby wspierać globalną płynność.

Na szczeblu rządowym Senat przekazał fundusze na zapewnienie bezpłatnych badań i 10-dniowego płatnego urlopu chorobowego dla osób cierpiących na Covid-19 w celu zarządzania wskaźnikiem infekcji. 27 Marca Kongres przegłosował bardzo potrzebny pakiet bodźców fiskalnych, który może wynosić nawet 2 biliony USD (The Cares Act). Pakiet może obejmować bezpośrednie płatności dla Amerykanów, 300 mld USD w postaci odroczeń podatkowych i tę samą kwotę w formie pożyczek ciągłych dla małych firm. Podczas gdy miary płynności są ważne, jest wysoce prawdopodobne że rząd będzie musiał wkroczyć w celu zminimalizowania skutków ekonomicznych środków i działań niezbędnych do spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19.

Globalne rynki akcji

Globalne rynki akcji, odpowiednio w ujęciu 1 tygodnia (1 WEEK), 1 miesiąca (MTD), roku kalendarzowego (YTD) i ostatnich 12 miesięcy (1 YEAR), obrazuje tabela:

Tabela uwzględnia stopy zwrotu w ujęciu funta szterlinga (GBP), waluty lokalnej (Loc.) i relatywnym (Rel.) na dzień 20/03/2020

Źródło: RCieSolution Research

Rafał Ciepielski

Rafał Ciepielski

CEO RCieSolution

Odwiedź profile społecznościowe:

Poglądy wyrażone w niniejszym dokumencie nie stanowią badań, nie są poradą inwestycyjną lub handlową i nie muszą odzwierciedlać opinii wszystkich zespołów zarządzających. Są zmienne w czasie.