Proces Inwestycyjny

dn. 08.09.2017 * Czas czytania: 15min

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS] 

Print Friendly, PDF & Email
 

Pobierz oryginalne dokumenty

dn. 08.09.2017  Czas czytania: 15min

Przedmowa

W naszych prezentacjach i badaniach dotyczących klientów otrzymujemy coraz większą liczbę pytań o bardziej szczegółowe informacje na temat konstrukcji procesu inwestycyjnego. Jakie kryteria stosujemy szukając okazji inwestycyjnych oraz konstruując portfele? Jak działamy w zespole aby decyzje były najbardziej odpowiednie dla każdego klienta? Te kwestie są dla nas ważne, ponieważ ważne jest dla nas zdyscyplinowane i kolegialne podejście do pracy. Wierzymy w to, że nasz proces inwestycyjny jest solidny i stwarza możliwość  spójnych zwrotów dostosowanych do profilu ryzyka. Z kolei  spójność napędza zdolność do dostarczania naszej wiedzy inwestycyjnej w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.

W ramach naszego zobowiązania do przejrzystości i odpowiedzialności, napisaliśmy ten przewodnik. Umożliwia wgląd w to, jak myślimy i jak pracujemy, a także ukazuje zasoby i doświadczenie związane z naszymi strategiami inwestycyjnymi. W imieniu RCieSolution dziękuję za zainteresowanie naszą firmą i naszymi możliwościami. Mam nadzieję, że po lekturze tego dokumentu klientom łatwiej będzie zrozumieć jak pracujemy w ich imieniu. Czujemy się wyróżnieni zaufaniem którym obdarza nas klient rozumiejąc jednocześnie odpowiedzialność którą staramy się  dostarczyć.

CEO RCieSolution

Rafał Ciepielski

Solidna kultura inwestycyjna

RCieSolution wdrożył konsekwentną kulturę inwestycyjną przez dobrze zdefiniowany proces inwestycyjny. Wierzymy w rygor instytucjonalny i dyscyplinę które kierują naszymi decyzjami. Za pomocą aktywnego i elastycznego podejścia, dążymy do uzyskania pozytywnych zwrotów we wszystkich strategiach inwestycyjnych. Inwestorzy mają dostęp do naszej wiedzy poprzez dyskrecję zarządzanych portfeli. Stworzyliśmy wiele rozwiązań inwestycyjnych które dzielą wspólną platformę i dostosowują strategie do indywidualnych potrzeb i profilów ryzyka.

Jako aktywni menedżerowie staramy się zwiększyć zwrot i ograniczyć straty na dwa sposoby:

 • Decyzje dotyczące alokacji zasobów, które obejmują dostosowanie udziałów w portfelach do pozycji strategicznych w celu odzwierciedlenia zmieniającej się sytuacji gospodarczej i rynkowej
 • Wybór bezpieczeństwa przy preferencjach płynności i wysokiej jakości aktywów wycenianych po atrakcyjnej cenie

Wszystkie strategie odzwierciedlają najlepsze możliwości w różnych zasobach klas i regionów globalnych. Szczycimy się naszą zdolnością do świadczenia wysoce spersonalizowanej usługi, wspieranej przez te bezpośrednie relacje. Dodatkowo oferujemy inwestorom szczegółowe informacje potrzebne do zrozumienia źródeł zwrotów i ryzyka. Nieustannie dążymy do udoskonalenia i rozwoju naszych usług. Korzystamy z dostępu do wiodących badań i innowacyjnych narzędzi analitycznych.

Inwestując środki naszych klientów kierujemy  się czterema zasadami:

 • skupienie się na ostrożnym zarządzaniu inwestycjami;
 • zróżnicowane podejście;
 • aktywne zarządzanie inwestycjami;
 • dyscyplina instytucjonalna w kulturze kolegialnej.

Ostrożne zarządzanie

Ludzie którzy decydują się inwestować kapitał, a którzy przyjeżdżają do nas z myślą o naszej wiedzy inwestycyjnej, często potrzebowali całe życie lub dłużej, aby zdobyć kapitał.  Rozumiemy, że naszym podstawowym zadaniem jest inwestowanie z uwzględnieniem zasad ostrożnego zarządzania. W ramach tego procesu pomagamy inwestorom zrozumieć korzyści z połączenia wielowymiarowego i konsekwentnego działania. Wyjaśniamy jak zmienność maleje w czasie i dlaczego ważny jest długoterminowy horyzont inwestycyjny.

Inwestujemy według dzisiejszych warunków rynkowych w kontekście długoterminowych ram strategicznych. Alokacja aktywów i decyzja o wyborze bezpieczeństwa koncentrują się na dostarczeniu optymalnego połączenia dochodów i wzrostu oraz osiągnięciu stóp zwrotu w ramach uzgodnionej tolerancji ryzyka.

Zróżnicowane podejście

Pojedyncza klasa aktywów rzadko kiedy przewyższa wszystkie warunki rynkowe. Dlatego wierzę, że najlepszym sposobem na rzeczywiste korzyści i redukcję ryzyka jest dywersyfikacja – inwestowanie w różne klasy aktywów, globalne regiony i rodzaje inwestycji. Inwestujemy głównie w płynne aktywa pozwalające reagować w obliczu zmieniającego się rynku, generujące zysk uwzględniający potrzeby klientów. W celu określenia optymalnej kombinacji składników portfela aktywów, stale  analizujemy oczekiwane długoterminowe zwroty z inwestycji i korespondujące z nimi ryzyka. Tak zdefiniowana strategiczna rama umożliwia odpowiedni bilans aktywów w celu spełnienia różnych kryteriów inwestycyjnych.

Aktywne zarządzanie

Jesteśmy aktywnymi inwestorami i staramy się dostarczyć wartość poprzez  taktyczne decyzje dotyczące alokacji aktywów, z uwzględnieniem indywidualnych wymogów bezpieczeństwa. Proces ten polega na określeniu szerokiego spektrum różnych klas aktywów funkcjonujących w różnych warunkach rynkowych oraz wyborze optymalnych inwestycji. Celem taktycznej alokacji zasobów nie jest zasadniczo zmiana długoterminowego profilu ryzyka portfela, ale zwiększenie zysków i zmniejszenie strat poprzez dostosowanie ram strategicznych. Nasze decyzje dotyczące alokacji aktywów są prowadzone z wykorzystaniem w sposób systematyczny przeglądu najważniejszych czynników wpływających na zwrot – wzrost, wartość, płynność, waluta i zarządzanie – które definiujemy jako kontekst inwestycyjny. Proces selekcji bezpieczeństwa wynika z naszej zdolności do identyfikacji odpowiednich inwestycji w atrakcyjnych wycenach poprzez rygorystyczne i konserwatywne analizy.

Dyscyplina instytucjonalna

Proces inwestycyjny stanowi ramy podejmowania decyzji, konstruowany jest tak aby spełnić cele związane z ryzykiem i zwrotem poszczególnych mandatów indywidualnych. Kontrola ryzyka wewnętrznego pomaga zapewnić, że podejście inwestycyjne jest zgodne z celami. Nasza zdolność do pomiaru i monitorowania ryzyka w połączeniu z wydajnością i precyzją, daje nam niezbędne informacje do tego aby dokładnie monitorować stosowność wybranych rozwiązań.

Jak strukturyzujemy proces inwestycyjny

Zaprojektowaliśmy proces inwestycyjny w celu zapewnienia optymalnych efektów inwestycyjnych. Ma cztery główne składniki:

 • Zaczynamy od jasnego zrozumienia indywidualnych potrzeb i przydatności w celu określenia profilu ryzyka dla każdej strategii inwestycyjnej. Inwestorzy często współpracują z doradcą w celu opracowania i pełnego zrozumienia potrzeb stron.
 • Ustrukturyzowany proces, generujący wartość do portfeli poprzez atuty alokacji i wyboru bezpieczeństwa. Poszanowanie wiedzy oraz wzajemny szacunek procentują.
 • Opierając się na poglądach generowanych przez procesy alokacji aktywów i selekcji inwestycji, konstruowane portfele uwzględniają specyficzne potrzeby inwestorów i profile ryzyka. Tak zdefiniowane podejście tworzy indywidualną odpowiedzialność w ramach współdzielonych koncepcji inwestycyjnych.
 • Nadzór nad ryzykiem i wydajnością oraz przegląd inwestycji.

Posiadamy system ryzyka i wydajności (Close Risk Monitoring System lub CRMS) i wysoce zdyscyplinowany proces wewnętrznego przeglądu. Ta struktura ułatwia monitoring profili ryzyka i analizę kluczowych atrybutów portfeli oraz źródeł ich wydajności. Naszym celem jest dostarczenie szeregu szczegółowych raportów z inwestycji i ich wyceny w celu zapewnienia przejrzystości i zrozumienia naszych inwestycji. Raporty te działają jako materiały wspierające w trakcie spotkań z inwestorami i doradcami proces weryfikacji usługi inwestycyjnej.

Zrozumienie celów inwestora

W celu określenia optymalnej strategii inwestycyjnej dla każdego inwestora określamy ich oczekiwania względem zwrotu w kontekście ryzyka które są gotowi akceptować. Istnieje wiele kwestii do rozważenia, w tym okoliczności finansowe, zdolność do absorpcji strat i poziom komfortu przy inwestowaniu na rynkach finansowych. Inne cele obejmują czas i potrzebę dochodów nad wzrostem kapitału. Nasze podejście jest najbardziej odpowiednie dla inwestorów długoterminowych i nie nadaje się do krótkoterminowych ram czasowych lub orientacji handlowej. Niektórzy inwestorzy współpracują z zarządcami inwestycji bezpośrednio w celu ustalenia odpowiednich celów inwestycyjnych i tolerancji na ryzyko. Inni współpracują z doradcą w celu określenia odpowiedniego podejścia inwestycyjnego. Zalecamy, aby każdy miał swój plan finansowy (przygotowany samodzielnie lub z doradcą) w celu zapewnienia celów i tolerancji ryzyka. Opracowujemy strategie inwestycyjne, które są zgodne z potrzebami każdego inwestora.

Strategiczna alokacja aktywów

Uważamy, że najlepszym sposobem na osiągnięcie stóp zwrotu skorygowanych o ryzyko powyżej rynku jest dywersyfikacja. Naszym celem jest zapewnienie inwestorom szerokiego wachlarza inwestycji, które mogą mieć niską korelację pod względem wyników. Uważamy, że wybór optymalnej alokacji aktywów jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na długoterminowe zyski. Dlatego podstawa naszego podejścia inwestycyjnego jest oparta na określeniu najbardziej efektywnej kombinacji klas aktywów która w dłuższej perspektywie, w obliczu zdefiniowanego ryzyka, osiągnie najlepszy możliwy zwrot. To jest długoterminowa strategiczna alokacja aktywów, którą zaprojektowaliśmy dla każdego profilu ryzyka. Obserwujemy rynki, używając modeli optymalizacji ułatwiających zrozumienie przewidywanych zmian związanych z ryzykiem i zmieniającym się scenariuszem inwestycyjnym. Warto zauważyć, że wartość inwestycji w każdy rodzaj aktywów i dochody z nich są funkcją zmienną niegwarantowaną. Akcje zazwyczaj oferują najlepsze możliwości generowania długoterminowego wzrostu kapitału, dochodów, ale także ryzyko związane z inwestycją w akcje jest wyższe. Inwestorzy z większą tolerancją na ryzyko mają większe rozmiary alokacji na akcje i aktywa alternatywne, np. towary czy też kryptowaluty oraz bardziej międzynarodową ekspozycję. W zależności od indywidualnych mandatów inwestycyjnych, z reguły orientujemy portfele w kierunku krajowej waluty inwestora w celu zmniejszenia wpływu wahań kursów walutowych. Dla wszystkich inwestycji nasz proces podejmowania decyzji zawiera przegląd ryzyka walutowego w ramach uzasadnienia inwestycji dla każdej klasy aktywów i zabezpieczenia.

Alokacja taktycznych zasobów

Mogą wystąpić przedłużone okresy, kiedy poziomy cen aktywów odchylają się w sposób znaczący od ich długoterminowych trendów. Dlatego też musimy być skłonni do aktywnego inwestowania zarówno z punktu widzenia alokacji aktywów i wyboru bezpieczeństwa. Docieramy do taktycznych decyzji dotyczących alokacji aktywów poprzez kwartalne posiedzenia Komitetu Polityki Strategicznej (SPC). Celem alokacji taktycznych zasobów jest poprawa zwrotu i minimalizacja strat, osiągane poprzez korekty ram strategicznych. Podejmując decyzje, analizujemy portfele w celu odzwierciedlenia panujących warunków rynkowych, ale nie w sposób, który zasadniczo zmieni profil ryzyka strategii.

Rola Komitetu Polityki Strategicznej

Uważamy, że aktywa ryzykowne powinny być faworyzowane gdy:

 • Wzrost gospodarczy poprawia się;
 • Warunki płynności są łagodne;
 • Wyceny są relatywnie niskie;
 • Ryzyko związane z wydarzeniami lub inne ryzyko jest łagodne i / lub spada.

Korzystamy z szerokiej gamy narzędzi podczas spotkań SPC:

 • model alokacji aktywów, który analizuje względną atrakcyjność różnych klas aktywów z uwzględnieniem takich czynników jak wycena, przychody i zysk, czynniki makroekonomiczne. Zapewnia ocenę względnych zwrotów na rynkach kapitałowych, a także porównanie wartości w odniesieniu do akcji i obligacji.
 • systematyczna ocena danych rynkowych i ekonomicznych uwzględniających zmiany wzrostu, wartości, płynności, waluty i zarządzania (obecny krajobraz gospodarczy, rynek i polityka). Nazywamy to naszym systemem GVLCM. Ta analiza wpływa na nasz ranking aktywów.
 • opinie zewnętrznych strategów badawczych. Dzielą się swoimi prognozami inwestycyjnymi i zaleceniami dotyczącymi alokacji aktywów z zespołem inwestycyjnym, dzięki czemu możemy korzystać z różnorodnej i szerokiej perspektywy oraz wymiany poglądów.

 

Uważamy, że te szerokie i zdyscyplinowane dane stanowią podstawę solidnego procesu sprawdzania i przeglądu. SPC omawia przeszacowanie i niedoszacowanie poszczególnych klas aktywów przy użyciu wszystkich tych danych wejściowych i ich oceny przed osiągnięciem uzgodnionego poglądu. Te ostatnie stanowią podstawę konkluzji. Innymi słowy, łączymy strategie inwestycyjne generowane wspólnie z dostosowaniem do indywidualnych celów. W rezultacie wszyscy inwestorzy korzystają z dyscypliny scentralizowanego podejścia, indywidualnego baczenia i dostosowania którego wymaga zmieniający się system.

 

 

Rafał Ciepielski

Rafał Ciepielski

CEO RCieSolution

Odwiedź profile społecznościowe:

Poglądy wyrażone w niniejszym dokumencie nie stanowią badań, nie są poradą inwestycyjną lub handlową i nie muszą odzwierciedlać opinii wszystkich zespołów zarządzających. Są zmienne w czasie.